การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้องและมีคุณภาพ

การทำบัญชีให้ถูกต้อง

การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดให้ถูกต้องหมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน ตาม พรบ.การบัญชี และตามประมวลรัษฎากร