การจัดทำงบประมาณ

ในทุกปี คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะมีการประชุมประจำปี วาระหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การขออนุมัติงบประมาณประจำปี 

แต่ก่อนที่จะกล่าวในรายละเอียดของงานทำงบประมาณต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานบัญชีทั้งระบบ งานบัญชีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

การทำบัญชีให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติดังนี้

  1. การจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี

  2. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นไปได้

  3. ตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การทำบัญชีให้ถูกต้อง หมายถึง

"ทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี และ ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร"

การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลักๆมีดังนี้

  1. ผู้ทำบัญชี
  2. จัดให้มีการทำบัญชี ตามาตรฐานการบัญชี
  3. ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน
  4. การยื่นงบการเงิน
  5. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี