การทำบัญชีให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติดังนี้

 1. การจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี

 2. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นไปได้

 3. ตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

 

 

การจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี

 • พยายามปรับระบบการทำงานให้เข้ากับโปรแกรมบัญชีให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาการเขียนโปรแกรมเพิ่มซึ่งมักจะเกิดปัญหาในระยะยาว
 • ทดลองนำข้อมูลเข้าในแต่ละระบบ และตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
 • ใช้จริง ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไข 

 

กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ 

เป็นการกำหนดเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น

 • ปิดบัญชีตรงเวลา 90%
 • จำนวนบัญชีที่ต้องแก้ไขหลังจากที่ปิดแล้ว ไม่เกิน 3% ของรายการบัญชีทั้งหมด
 • ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากพนักงาน มากกว่า 2 เรื่องต่อเดือน
 • จำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจสอบ 2 จุดต่อเดือน
 • จำนวนครั้งที่ปิดบัญชีช้า และทำให้ต้องเสียค่าปรับ

 

ตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งคณะกรรมการคุณภาพเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ภารกิจหลักของคณะกรรมการคุณภาพได้แก่

 • กำหนดมาตรฐานคุณภาพในการทำงาน
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทำงานคุณภาพ
 • กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานและกำหนดแนวทางการแก้ไข

 

 

ลองพิจารณาดูว่าสำนักงานที่ดูแลบัญชีของท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวครบหรือไม่.....