การจัดทำงบประมาณ

ในทุกปี คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะมีการประชุมประจำปี วาระหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การขออนุมัติงบประมาณประจำปี 

แต่ก่อนที่จะกล่าวในรายละเอียดของงานทำงบประมาณต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจงานบัญชีทั้งระบบ งานบัญชีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. งานงบประมาณ
  2. งานบัญชีการเงิน

ในส่วนของบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนแรกคือในส่วนของงานงบประมาณ

ในการจัดทำงานงบประมาณจะประกอบด้วย

  • การจัดทำงบประมาณ
  • การจัดทำแผนการเงิน
  • การขออนุมัติ    

เมื่อได้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติมาแล้ว ก็จะต้องส่งข้อมูลงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน เพื่อทำการ set up งบประมาณ เข้าโปรแกรมบัญชี เพื่อเป็นตัวตั้ง และควบคุมการใช้จ่ายในระหว่างปีเพื่อไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณ

 

การจัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ ของบริษัท ประกอบด้วย

  • งบประมาณรายได้

เป็นการประมาณการรายได้ต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับในปีหน้า เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เป็นต้น

  • งบประมาณค่าใช้จ่าย

เป็นการประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในปีหน้า เช่นค่าใช้จ่ายต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานในหมวดต่าง เป็นต้น

  • งบประมาณโครงการ

เป็นการจัดทำงบประมาณในรูปโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โครงการบริการสังคม โครงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จะเห็นว่าบางโครงการอาจมีรายได้ การที่ทำในรูปโครงการมีข้อดีที่ทำให้เราทราบรายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ รวมทั้งหากมีการประเมินผลก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ในปีต่อไป ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่

  • งบประมาณการลงทุน

เป็นงบประมาณที่ทางบริษัทวางแผนที่จะลงทุนในปีหน้า เช่นการสร้างอาคาร และการซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

 

การจัดทำแผนการเงิน

เมื่อทางบริษัทได้จัดทำงบประมาณรายได้ งบประมาณค่าใช้จ่าย งบประมาณโครงการ งบประมาณการลงทุน แล้วก็จะมาทำแผนการใช้จ่ายเงิน เรียกว่า "งบประมาณการเงิน"

 

ขออนุมัติงบประมาณ

หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเงินเสร็จแล้วก็จะนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารต่อไป เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติแล้ว ก็จะส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีเพื่อบันทึกตั้งงบประมาณในระบบบัญชีการเงินต่อไป

 

จากภาระหน้าที่ดังกล่าวจะเห็นว่างานบัญชีในภาพรวมที่มีทั้งงานงบประมาณ และงานบัญชีการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารบริษัทหรือองค์กร และเป็นพื้นฐานของการได้ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน ดังนั้นผู้จัดการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยจะต้องจัดวางระบบบัญชีการเงิน และหาเครื่องมือ คือโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงาน เพื่อให้เป็นเครื่องมือของการบริหารงบประมาณที่ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน